If your Mac is running slow There are many options to address the issue. In the beginning, start the Activity Monitor and look whether there are any issues with memory use. Select the processes you’re experiencing and click Quit. If the process takes up more memory than you need then you should close it and restart it later. You can use the System Memory tab as well to determine if there are any slow processes are running on your Mac.

Another reason that could be behind your Mac’s slowness is my mac is running slow the processor. You should close any program which uses too much CPU. To do this, open the Activity Monitor and press”X” or the “X” button that is located below the small window’s buttons. If you’re unsure of the apps that are using up too much CPU power Try doing a Google search on these apps. It should allow you to see which apps can slow down the performance of your Mac.

The performance of your Mac may also slow down in the event that it’s loaded with numerous applications. Too many applications consume the entire memory of your computer, which makes the operating system slow. It is possible to delete any files that which you do not use, or transfer them to another drive. Start Activity Monitor to see a listing of all running processes in your Mac. You should see a few issues – it’s an indicator that you’re using too many applications in parallel.

Đào tạo kỹ năng mềm

Đào tạo nhân sự là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mang tính thiết yếu trong việc xây dựng và phát triển công ty, giúp doanh nghiệp nhận rõ thực trạng nguồn nhân lực của mình.

 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng làm chủ bản thân
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

Việc đào tạo chuyên nghiệp sẽ đòn bẩy nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt bạn hàng và đối tác góp phần hiệu quả trong tiến trình xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”

 • Văn phòng
 • Lễ tân, khánh tiết
 • Khách sạn, nhà hàng
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đào tạo theo yêu cầu

Dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một hướng tiếp cận để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, đồng thời kết hợp được hiệu quả chính sách kinh doanh; chiến lược phát triển nhân lực; chiến lược phát triển tổng thể

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng hành chính văn phòng
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và quyết định

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và ưu đãi của các dịch vụ: